BURSE 2022-2023

BURSE 2022-2023

Criterii generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar

https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2022/09/Ordinul-5379-din-2022-criterii_generale_burse_2022-2023.pdf

BURSELE DE PERFORMANȚĂ

 Conform art. 7 din Ordinul nr. 5379/07.09.2022 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar, bursele de performanţă se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:

au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei;
s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educaţiei pentru competiţiile internaţionale;
au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de Ministerul Educaţiei;
au obţinut locurile I, II sau III la competiţiile sportive internaţionale la care participă loturile naţionale ale României.

Lista competiţiilor şcolare naţionale, precum şi lista competiţiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanţă menţionate la alin. (1) este aprobată şi publicată anual de ME.

Bursele de performanţă obţinute în baza prevederilor alin. (1) se acordă pe perioada anului şcolar următor celui în care s-au obţinut rezultatele menţionate la alin. (1)

Pot primi bursa doar elevii promovaţi la toate disciplinele, la finalul cursurilor din anul școlar anterior.

Bursele de performanţă se acordă elevilor pe baza rezultatelor obţinute conform prevederilor art.7 alin. (1) lit. a) – d), atestate prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unităţii de învăţământ, de pe documentul doveditor pentru componența lotului de pregătire sau de diplomele obținute la competiții, la propunerea dirigintelui/învățătorului, nefiind condiţionate de depunerea unei cereri în acest sens.

 Elevii vor depune dirigintelui/învățătorului, în folie din plastic, următoarele documente:

copie diploma/concurs
copie filă calendar concurs/olimpiadă
extras cont

 Termen depunere dosare: 26.09.2022

 Responsabilitatea pentru conținutul dosarului revine în totalitate părintelui/ reprezentantului legal.

BURSELE DE MERIT

 Conform art. 9 din Ordinul nr.5379/07.09.2022 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar bursele de merit se acordă elevilor din clasele a VI -a – a XII -a de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în funcție de rezultatele obținute la învățătură.

Conform art. 10 alin. 1 din Ordinul nr. 5379/07.09.202 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar bursa de merit se acordă în cel puțin unul din cazurile următoare:

au obţinut media generală de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 20 absenţe nemotivate/în anul școlar anterior, cu excepţia elevilor din clasa a IX- a;
au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene/zonale în cazul învățământului vocațional de artă ale competițiilor școlare naționale organizate de ME;
au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de ME

Bursele de merit obţinute în baza prevederilor art.10 alin.1 se acordă pe perioada anului şcolar următor celui în care s-au obținut rezultatele.

Pot primi bursa doar elevii promovați la toate disciplinele, la finalul cursurilor din anul școlar anterior.

Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obţinute conform prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) – e), atestate prin documente şcolare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unităţii de învăţământ, de pe diplomele obţinute la competiţii, la propunerea dirigintelui/învățătorului, nefiind condiţionate de depunerea unei cereri în acest sens.

Elevii vor depune dirigintelui/învățătorului, în dosar plastic/folie următoarele documente: 

copie diploma/concurs 
copie filă calendar concurs/olimpiadă
extras cont.

 Termen depunere dosare: 26.09.2022

 Responsabilitatea pentru conținutul dosarului revine în totalitate părintelui/ reprezentantului legal.

BURSELE DE STUDIU

Conform art. 12 din Odinul nr. 5379/07.09.202 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar bursa de studiu se acordă elevilor din clasele a V-a – aXII-a de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în funcție de veniturile familiei și rezultatele obținute la învățătură.

Conform art. 13 din Odinul nr. 5379/07.09.2022 bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie şi care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

au obţinut media generală de cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 20 absenţe nemotivate în anul școlar anteriorlar anterior, cu excepţia clasei a V-a și a IX-a
au obţinut, în clasa a IV-a, calificativul „foarte bine” la toate disciplinele de studiu și au acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a V-a.

Bursa de studiu se acordă elevilor în baza unei cereri care va fi însoțită de documentele justificative care dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu.

Termen: 26.09.2022

 Responsabilitatea pentru conținutul dosarului revine în totalitate părintelui/ reprezentantului legal.

BURSELE DE AJUTOR SOCIAL

Conform art. 15 alin. 1 din Ordinul 5379/07.09.2022 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar, bursele de ajutor social se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, înscrişi la cursurile cu frecvenţă, inclusiv celor şcolarizaţi la domiciliu sau care urmează cursurile în şcoala de spital, care se încadrează în cel puţin una dintre următoarele situaţii:

a) elevi proveniţi din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;
b) elevi orfani, elevi aflaţi în întreţinerea unui singur părinte( copil pentru care instanța de tutelă a hotărât exercitarea autorității părintești de către un singur părinte, nefiind stabilit modul de îndeplinire a obligației de întreținere a celuilalt părinte – pensie de întreținere, copil cu tată declarat necunoscut; copil adoptat de o singură persoană) şi elevi abandonaţi de părinţi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgenţă, acordarea bursei nefiind condiţionată de venitul net lunar al familiei;
c) elevi care au deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
boli şi tulburări ale sistemului nervos şi ale funcţiilor mentale globale;
boli ale structurii laringelui şi funcţiilor sale;
boli ale structurilor şi funcţiilor senzoriale;
boli ale structurii sistemului cardiovascular şi ale funcţiilor sale;
boli ale structurii aparatului respirator şi ale funcţiilor sale;
boli ale structurii sistemului imunitar şi ale funcţiilor sale;
boli ale structurii şi funcţiilor sistemelor digestiv, metabolic şi endocrin;
boli ale structurii funcţiilor aparatului urinar cu sau fără insuficienţă renală cronică (IRC), indiferent de cauză;
boli ale structurii şi funcţiilor aparatului locomotor şi corespunzătoare mişcării
boli ale structurii pielii, anexelor şi funcţiilor tegumentului;
boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele şi metastazele);
boli genetice;
transplantul de organe, ţesuturi şi celule, stările posttransplant;
orice altă boală, tulburare sau afecţiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită tratament îndelungat pentru cel puţin 6 luni sau servicii de abilitare şi reabilitare pentru cel puţin 6 luni sau îngrijiri paliative şi care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I – XIII este luată în considerare;
d) elevi din învățământul primar și gimnazial din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu, acordarea bursei nefiind condiţionată de venitul net lunar al familiei; prin localitate de domiciliu se înțelege comuna/orașul sau subdiviziunile sale administrative.
Bursa de ajutor social se acordă elevilor la cerere.
Conform art. 18 bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, şi elevilor de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depăşesc 75% din salariul minim net pe economie.
Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare ale veniturilor, prevăzute pentru bursa de ajutor social.
Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puţin egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.

Elevii care acumulează 10 absenţe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social pentru luna respectivă.

Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, de merit sau cu bursa de studiu.
Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanţă, cât şi bursă de merit sau bursă de studiu trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.
Elevii cu cerinţe educaţionale speciale pot obţine bursă de studiu/merit/performanţă/ajutor social, indiferent dacă beneficiază şi de o măsură de protecţie socială.

Pentru toate tipurile de bursă elevii trebuie să fie promovați și să nu acumuleze mai mult de 10 absențe.

Termen depunere dosare: 26.09.2022

Responsabilitatea pentru conținutul dosarului revine în totalitate părintelui /reprezentantului legal